Aivaliotiko – Sampax Dm (Zeimpekiko)

Aivaliotiko – Sampax Dm (Zeimpekiko)

{tab Video} {mp4}aivaliotiko{/mp4} {tab  Slow} {mp4}aivaliotiko_slow{/mp4} {tab Part 1} {mp4}aivaliotiko_slow_part1{/mp4} {tab Part 2} {mp4}aivaliotiko_slow_part2{/mp4} {tab Part 3} {mp4}aivaliotiko_slow_part3{/mp4} {tab Part 4} {mp4}aivaliotiko_slow_part4{/mp4} {tab Flash Scale} {swf}scales_player_re_sampax{/swf} {tab Photo Akorda} {tab Theory} {tab Audio} Kostas Papadopoulos {mp3}aivaliotiko1{/mp3} {tab Rhythm} Zeimpekiko {mp3}rhythm_zeimpekiko{/mp3} {/tabs}

Scroll to Top